موضوع: امام، انقلاب و رهبری | تاریخ ارسال: یکشنبه، 29 شهریور 1388 | بازدیدها: 1641 | نسخه مناسب چاپ

امام خمینی از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی
4. کار بزرگ امام(ره)

کار بزرگ امام(ره)
اولين کار بزرگ او، احياى اسلام بود. دويست سال است که دستگاههاى استعمارى سعى کردند تا اسلام به دست فراموشى سپرده شود. يکى از نخست‏وزيرهاى انگليس در جمع سياستمداران استعمارى دنيا اعلام کرده بود که ما بايد اسلام را در کشورهاى اسلامى منزوى کنيم! قبل و بعد از آن نيز پولهاى گزافى خرج شد تا اسلام در درجه‏ى اول از صحنه‏ى زندگى، و در درجه‏ى دوم از ذهن و عمل فردى انسانها خارج شود؛ چون مى‏دانستند اين دين، بزرگترين مانع در راه چپاول قدرتهاى بزرگ و استکبارى است. امام ما اسلام را دوباره زنده کرد و به ذهن و عمل انسانها و صحنه‏ى سياسى جهان برگرداند.
دومين کار بزرگ او، اعاده‏ى روح عزت به مسلمين بود. اين‏گونه نبود که اسلام صرفاً در بحثها و تحليلها و دانشگاهها و صحن جامعه و زندگى مردم مطرح شود؛ بلکه بر اثر نهضت امام ما، مسلمانها در همه جاى عالم احساس عزت کردند.
يک نفر مسلمان از کشورى بزرگ که مسلمين در آن در اقليت قرار دارند، به من مى‏گفت: قبل از انقلاب اسلامى، مسلمان بودن خود را هرگز اظهار نمى‏کرديم. طبق فرهنگ آن کشور، همه اسم محلى داشتند، و هرچند خانواده‏هاى مسلمان روى بچه‏هاى خود اسم اسلامى مى‏گذاشتند، اما جرأت نمى‏کردند آن اسم را اظهار کنند و از بيان آن خجالت مى‏کشيدند! اما بعد از انقلاب شما، مردم ما با افتخار اسم اسلامى خود را مى‏گويند، و اگر از آنها بپرسند که شما چه کسى هستيد، اول آن اسم اسلامى را با افتخار بر زبان مى‏آورند.
بنابراين، با کار بزرگى که امام(ره) انجام داد، مسلمانها در همه جاى دنيا احساس عزت مى‏کنند و به مسلمانى و اسلام خود مى‏بالند.
سومين کار بزرگ او اين بود که به مسلمانها احساس درک امت اسلامى داد. قبل از اين، مسلمانها در هر جاى دنيا که بودند، چيزى به نام امت اسلامى برايشان مطرح نبود و يا اصلاً جدى تلقى نمى‏شد. امروز همه‏ى مسلمانها در اقصاى آسيا تا قلب آفريقا و تمام خاورميانه و در اروپا و امريکا، احساس مى‏کنند که جزو يک جامعه‏ى جهانىِ بزرگ به نام امت اسلامى هستند. امام احساس شعور نسبت به امت اسلامى را ايجاد کرد، که بزرگترين حربه براى دفاع از جوامع اسلامى در مقابل استکبار است.
چهارمين کار بزرگ او، ازاله‏ى يکى از مرتجعترين و پليدترين و وابسته‏ترين رژيمهاى منطقه و جهان بود. ازاله‏ى حکومت پادشاهى در ايران، يکى از بزرگترين کارهايى بود که کسى مى‏توانست آن را تصور کند. ايران مهمترين دژ استعمار در منطقه‏ى خليج‏فارس و خاورميانه بود. اين دژ، به دست امام ما در هم فرو ريخته شد.
کار پنجم او، ايجاد حکومتى بر مبناى اسلام بود؛ چيزى که به ذهن مسلمانها و غيرمسلمانها خطور نمى‏کرد، و خواب خوشى بود که مسلمانهاى ساده‏لوح هم هرگز آن را با خود تصور نمى‏کردند و نمى‏ديدند. امام(ره) در حد يک معجزه، به اين خيال افسانه‏آميز لباس واقعيت پوشاند.
کار ششم او، ايجاد نهضت اسلامى در عالم بود. قبل از انقلاب اسلامى، در بسيارى از کشورها و از جمله کشورهاى اسلامى، گروهها و جوانها و ناراضيها و آزادى‏طلبها، با ايدئولوژيهاى چپ وارد ميدان مى‏شدند؛ اما بعد از انقلاب اسلامى، پايه و مبناى حرکتها و نهضتهاى آزاديبخش، اسلام شد. امروز در هر نقطه‏يى از دنياى وسيع اسلام که جمعيت يا گروهى به انگيزه‏ى آزاديخواهى و ضديت با استکبار حرکت مى‏کنند، مبنا و قاعده‏ى کار و اميد و رکنشان، تفکر اسلامى است.
هفتمين کار بزرگ او، نگرشى جديد در فقه شيعه بود. فقاهت ما پايه‏هاى بسيار مستحکمى داشته و دارد. فقاهت شيعه، يکى از محکمترين فقاهتها و متکى به قواعد و اصول و مبانى بسيار مستحکمى است. امام عزيزمان اين فقه مستحکم را در گستره‏يى وسيع و با نگرشى جهانى و حکومتى مورد توجه قرار داد و ابعادى از فقه را براى ما روشن کرد که قبل از آن روشن نبود.
کار هشتم او، ابطال باورهاى غلط در باب اخلاق فردى حکام بود. در دنيا پذيرفته شده است که کسانى که در رأس اجتماعات قرار مى‏گيرند، اخلاق فردىِ خاصى داشته باشند! تکبر ورزيدن، برخوردار بودن از زندگى راحت و مسرفانه، تجمل‏گرايى، خودرأيى و خودخواهى و امثال اينها، چيزهايى است که مردم دنيا قبول کردند که کسانى که در رأس حکومتها قرار مى‏گيرند، اين اخلاق را داشته باشند. حتّى در کشورهاى انقلابى، انقلابيونى که تا ديروز زير چادرها زندگى مى‏کردند و در دخمه‏ها مخفى مى‏شدند، به مجرد اين‏که به حکومت مى‏رسند، وضع زندگيشان عوض مى‏شود و اخلاق حکومتيشان تغيير مى‏کند و همان وضعيتى را به خود مى‏گيرند که بقيه‏ى سلاطين و رؤساى عالم داشتند! ما از نزديک چنين چيزى را ديده‏ايم؛ براى مردم هم مايه‏ى تعجب نيست.
امام ما اين باور غلط را عوض کرد و نشان داد که رهبر محبوب و معشوق يک ملت و ديگر مسلمانان عالم، مى‏تواند زندگى زاهدانه‏يى داشته باشد و به جاى کاخهاى مجلل، در يک حسينيه از ديدارکنندگان پذيرايى کند و با لباس و زبان و اخلاق انبيا با مردم برخورد کند.
اگر دلهاى حکام و زمامداران به نور معرفت و حقيقت روشن شده باشد، تجمل و تشريفات و اسراف و برخورداريهاى زياد و خودرأيى و تکبر و استکبار، جزو لوازم حتمى زمامدارى آنها محسوب نمى‏شود. از معجزات بزرگ آن بزرگوار اين بود که هم در زندگى خود و هم در آن دستگاهى که به وجود آورده بود، نور معرفت و حقيقت تجلى يافته بود.
کار نهم او، احياى روحيه‏ى غرور و خودباورى در ملت ايران بود. برادران عزيز! حکومتهاى استبدادى و فردى، سالهاى متمادى ملت ما را به صورت ملتى ضعيف و مستضعف و توسرى‏خور در آورده بودند؛ ملتى که از استعداد جوشان و خصلتهاى جمعىِ فوق‏العاده ممتاز برخوردار است و در طول تاريخ بعد از اسلام، اين‏همه افتخارات علمى و سياسى دارد.
قدرتهاى خارجى - مدتى انگليسيها و مدتى هم روسها و ديگر دولتهاى اروپايى، و پس از آن امريکاييها - ملت ما را تحقير کرده بودند. ملت ما هم باور کرده بود که قابليت و لياقت کارهاى بزرگ را ندارد، سازندگى از او بر نمى‏آيد، ابتکار از او ساخته نيست و ديگران بايد بر او آقايى کنند و به او زور بگويند! بنابراين، روح غرور و افتخار ملى را در ملت ما کشته بودند؛ ولى امام عزيز ما، روح غرور و افتخار ملى را در ملت ايران بيدار و زنده کردند.
در همان حال که ملت ما از احساسات و نخوتهاى بيجاى ناسيوناليستى - که استکبار عامل آن، و رژيم منحوس پهلوى مروجش بود - مبرا هستند، اما احساس عزت و قدرت مى‏کنند. امروز ملت ما از دست به دست هم دادن و توطئه‏ى مشترک شرق و غرب و ارتجاع نمى‏ترسند و احساس ضعف هم نمى‏کنند. جوانهاى ما احساس مى‏کنند که خودشان مى‏توانند کشورشان را بسازند. مردم ما احساس مى‏کنند که قدرت و توان آن را دارند که در مقابل تحميلها و زورگوييهاى شرق و غرب بايستند. اين روح عزت و خودباورى و غرور ملى و افتخارات حقيقى و اصيل را امام(ره) در ملت ما زنده کرد.
و بالاخره دهمين کار بزرگ او، اثبات اين نکته بود که نه شرقى و نه غربى، يک اصل عملى و ممکن است. ديگران خيال مى‏کردند که يا بايد به شرق متکى بود و يا به غرب، يا بايد نان اين قدرت را خورد و ستايشش کرد و يا آن قدرت را ! فکر نمى‏کردند که يک ملت بتواند هم به شرق و هم به غرب نه بگويد و بايستد و بماند و خود را روزبه‏روز ريشه‏دارتر کند؛ اما امام(ره) اين نکته را ثابت کرد.
فرازي از خطبه‌هاي نماز جمعه 23/4/1368
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

پی دی اف

دانلود

زندگینامه تصویری استاد قمری شریف آبادی

فایل تصویری زندگی نامه عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی را از سایت فروغ مهتاب دریافت کنید

درج زندگینامه استاد یعقوب قمری شریف آبادی در سایت راسخون

در قسمت عرفانِ بخش مشاهیر از سایت راسخون زندگینامه استاد یعقوب قمری شریف آبادی را در سه مرحله: ورزش کشتی، هنر نقاشی و سلوک عرفانی بخوانید.

دسترسی رایگان به امکانات سایت مجلات تخصصی نور

از این پس محققان و کاربران می توانند با عضویت در سایت مجلات تخصصی نور، به تمامی مطالب این پایگاه مفید دسترسی رایگان داشته باشند.
در این پایگاه متن و تصویر حدود 700 عنوان در بیش از 30 هزار شماره مجله تخصصی در 16 گروه علوم اسلامی و انسانی عرضه شده است.
این پایگاه، بزرگترین بانک نشریات حوزه علوم اسلامی و انسانی در کشور است که به زبان فارسی می باشد.

فهرست مقالات علی نعیم الدین خانی در فصلنامه ره آورد نور

برای بازدید و دریافت مقالات مدیر سایت که تا کنون در فصلنامه تخصصی ره آورد نور انتشار یافته است، به لینک فوق مراجعه کنید.

کیمیای وصال در دست طراحی جدید است

این سایت در دست طراحی جدید است.
کاربر گرامی! اگر برای ارتقای این پایگاه نظر یا پیشنهادی دارید، آن را به ایمیل مدیر سایت ارسال نمایید. پیشتر از توجه شما متشکرم.
ali.n.khani@gmail.com

شماره جديد ماهنامه تجلی انتشار يافت

برای استفاده از مطالب ارزنده اين شماره از تجلی می‌توانيد به سايت اين نشريه مراجعه كنيد

تبليغ دو كتاب پرتوي از جمال روح الله و سيماي خورشيد در آيينه مقالات به سه زبان: فارسي، عربي و انگليسي

فايل زيپ شده مربوط به تبليغ دو كتاب پرتوي از جمال روح الله و سيماي خورشيد در آيينه مقالات به سه زبان: فارسي، عربي و انگليسي را در بخش كتابهاي سايت دانلود كنيد. بعد از باز كردن فايل زيپ‌شده، با انتخاب هر زبان، تبليغ دو كتاب مزبور به زبان انتخابي به نمايش درخواهد آمد.
امكان تهيه و خريد اين دو كتاب نفيس نيز در اين صفحه فراهم شده است.
از طريق لينك بالا نيز مي‌توانيد مستقيما به بخش كتاب‌هاي اين سايت برويد و فايل مزبور را دانلود كنيد.


سايتهای مربوط به مقام معظم رهبری

برای جستجو در مطالب دلخواه خود در باره رهبر معظم انقلاب به دو سايت ذيل مراجعه كنيد:
1. پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آيت الله خامنه ای كه به چند زبان ارائه شده است. نشانی:
http://www.khamenei.ir

2. پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری كه به چند زبان ارائه شده است. نشانی:
http://www.leader.ir

زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ

نگارنده با استناد به آيات و روايات ، به ويژه سوره هاي مريم و كوثر، در صدد بيان اين مهم است كه حقيقت وجود زن ،نور مقدس رحيمي است كه به سبب ظلمت قابيليان تاريخ، به تيرگي گراييده و چنانچه در پرتو حفظ و صيانت انسان كاملي بسان زكرياي نبي(ع) و علي مرتضي(ع) قرارگيرد، همانند مريم عذرا(س) و فاطمه زهرا(س) به طهارت و نورانيت ازلي خويش نايل مي شود و به عنوان اسوه طائران فردوس نجات بخش راغبانش از دوزخ مشتهيات ملكي به سوي فروس قربين مي گردد. اما چنانچه زن از صيانت و مراقبت انسان كامل محروم شود،از جمال و سيرت بهشتي و نورانيت ازلي خود مهجور گشته، همچون ام جميل به عنوان نماد ساحران دوزخ هبوط دهنده دلباختگان خويش به سوي غسلين متعفن دوزخي مي گردد.

پرتوی از جمال روح الله

كلمات قصار و لطايف عارفانه استاد يعقوب قمری شريف آبادی در منزلت عرفانی و معنوی امام خمينی(س)

غزلی از حافظ شیرازی با صدای مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری در سال 67 در جمع اديبان و حافظ شناسان درباره حافظ سخنرانی كرده‌اند و در آغاز بيانات خود غزلی از خواجه شيراز را قرائت فرموده‌ا‌ند.

كتاب سماي خورشيد در آيينه مقالات

به قلم چهل تن از نويسندگان فروغ محفل روح الله

خبرنامه کیمیای وصال


Powered by WebGozar


معرفی مقالات استاد یعقوب قمری شریف آبادی در سایتهای اینترنتی

در بخش شکرانه، چند عنوان از مقالات عرفانی و معنوی استادی یعقوب قمری شریف آبادی که در سایتهای مختلف اینترنتی عرضه شده، معرفی گردیده و نشانی دقیق صفحات مربوطه نیز ارائه گردیده است.

معرفی سايت فروغ مهتاب

نگاهي به سايت شخصي نويسنده و هنرمند صاحبدل، استاد يعقوب قمري شريف آبادي:
1. زندگی‌نامه استاد
2. مقالات
3. كتب
4. ديدگاه‌ها
5. آلبوم عكس
6. فايل‌های چند رسانه‌ای
7. آثار شاگردان
8. تماس با استاد

مقالات انتشاریافته در سایتهای اینترنتی

1. انتشار مقاله لطایف معنوی در ادعیه قرآنی در سایت http://www.aftab.ir و http://www.bashgah.net به نقل از روزنامه قدس
2. انتشار مقاله مفهوم‌شناسی كنز در قرآن در سايت http://www.aftab.ir به نقل از روزنامه كيهان و سايتهای http://www.tebyan-hamedan.ir و http://www.bashgah.ne و وبلاگ http://tojik110.blogfa.com

شکرانه | امام، انقلاب و رهبری | عرفان کاربردی | مقالات | هنر و زندگی | فایل های چند رسانه ای | کتاب ها | پرسش و پاسخ | پیوندهای مرتبط